0
Jouw winkelwagen

Privacy Policy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Happy Moments respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

1. Wie zijn wij?

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is: HAPPY MOMENTS met maatschappelijke zetel te Molenstraat 96, B-8020 OOSTKAMP en ondernemingsnummer BE 0719.591.728. Voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen via info@happymoments.be.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht terug van de gegevens die wij van u verzamelen en verwerken alsook het doel van deze verwerking.

 • Bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, leveringsadres, factuuradres, betalingsgegevens en eventueel uw bedrijfsnaam en telefoonnummer nodig om uw bestelling correct af te handelen en u van het verdere verloop op de hoogte te kunnen brengen. U kunt ervoor kiezen om een account aan te maken en uw gegevens te laten bewaren zodat u niet iedere keer uw gegevens opnieuw dient in te vullen bij een nieuwe bestelling. Deze gegevens bewaren wij op een Secure Server.

 •  Reclame

Naast de informatie op onze website, kunnen wij u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via e-mail, nieuwsbrief, google en social media (Facebook en Instagram)

 • Contactformulier en nieuwsbrief

Via ons contactformulier bieden wij u de mogelijkheid om ons vragen te stellen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Verder bieden wij ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en acties. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt enkel met expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees.

 • Locatiegegevens

Indien nodig, zullen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor zullen wij u ook om uw toestemming vragen.

 • Technische informatie

Wij verzamelen technische informatie waaronder uw IP-adres en het type browser dat u gebruikt om onze website te optimaliseren waar nodig.

 • Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

 • Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplichten zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor onze bedrijfsvoering. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen waarmee uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden:

Webhosting: Combell
Website: WordPress
Webwinkelsoftware: WooCommerce
Nieuwsbriefdienst: MailChimp
Betaaldiensten: Mollie
Verzenddiensten: SendCloud (verzendlabels) en Bpost

 • Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen bij uw bezoek aan onze website. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen waar nodig. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om cookies uit te schakelen.   

 • Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

3. Voor welk doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 • Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 • Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Happy Moments op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 • Bewaartermijnen

De gegevens die wij over u verzameld hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

– Uw facturatiegegevens betreffende de transacties zullen we gedurende 7 jaar vastleggen na het voltrekken van de desbetreffende transactie (dit is de wettelijke bewaarplicht);
– Uw contactgegevens zullen we gedurende één jaar bewaren, tenzij u vroeger een verzoek tot verwijdering zou aanvragen;
– Uw gegevens betreffende uw inschrijving op onze nieuwsbrief zullen wij gedurende drie jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief.

4. Wat zijn mijn rechten?

Op grond van de geldende Belgische en Europese regelgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 • Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 • Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 • Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Happy Moments. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.happymoments.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

6. Contactgegevens

Happy Moments
Molenstraat 96
B-8020 Oostkamp

BTW: BE 0719.591.728 
E-mail: info@happymoments.be
Telefoon: +32 (0) 478 61 81 80
Contactpersoon voor privacyzaken: Vanessa Duyvejonck